Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na 2 stanowiska księgowego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica

ogłasza nabór na 2 stanowiska księgowego (KF-1 i KF-4)

 

Wymagania podstawowe (obligatoryjne) - KF1

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie – minimum rok stażu pracy.

Wymagania preferowane (fakultatywne) - KF1

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 2. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego.
 3. Znajomość obsługi pakietu biurowego w zakresie MS Office (Word, Excel).
 4. Niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 5. Ukończony kurs samodzielnego księgowego.
 6. Znajomość zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.
 7. Umiejętność obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)
 8. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 9. Umiejętność pracy w zespole.
 10. Prawo jazdy kategorii B.

Wymagania podstawowe (obligatoryjne) – KF4

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie – minimum rok stażu pracy.

Wymagania preferowane (fakultatywne) – KF4

 1. Wykształcenie wyższe leśne.
 2. Rozpoczęta lub ukończona nauka o profilu księgowym.
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego.
 4. Znajomość obsługi pakietu biurowego w zakresie MS Office (Word, Excel).
 5. Niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 6. Znajomość zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.
 7. Umiejętność obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).
 8. Znajomość obsługi programu „Płatnik”.
 9. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 10. Umiejętność pracy w zespole.
 11. Prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty:

1.  List motywacyjny opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem,

2. CV, zawierające przebieg pracy zawodowej, adres korespondencyjny, numer
     telefonu oraz adres poczty elektronicznej, opatrzone własnoręcznym, czytelnym
     podpisem.

3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje
     zawodowe.

Uwaga:         oryginały dokumentów do wglądu podczas ewentualnej rozmowy
                                    kwalifikacyjnej!

4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie informuję, ze Administratorem Danych jest Nadleśnictwo Zamrzenica, Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępnianie odbiorcom danych. Przysługuje Państwu prawa dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pełna informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się stronie internetowej nadleśnictwa.

 

Oferta może również zawierać dodatkowe dokumenty:

 •  Dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje kandydata
  np. o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, dokumenty potwierdzające osiągnięcia, dokumenty lub oświadczenia o posiadaniu dodatkowych umiejętności itp. (oryginały dokumentów do wglądu podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).

Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa kasy nadleśnictwa.
 2. Rozliczanie podatku VAT.
 3. Rozliczanie PDOF.
 4. Rozliczanie ZUS.
 5. Rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz rehabilitacyjnych.
 6. Sporządzanie list płac.
 7. Prowadzenie kontroli formalno – rachunkowej dowodów księgowych.
 8. Dekretacja dowodów księgowych.
 9. Księgowanie dowodów księgowych w SILP.
 10. Fakturowanie.
 11. Bieżąca analiza obrotów i sald na kontach rzeczowych i analitycznych.
 12. Prowadzenie obsługi PKZP.
 13. Prowadzenie rozliczeń ZFŚS.

 

Ogólny zakres czynności na stanowisku księgowego oraz obowiązki ogólne, wspólne dla wszystkich pracowników, określa regulamin organizacyjny nadleśnictwa – do wglądu na miejscu w nadleśnictwie.

 

Termin i miejsce składania ofert

 • Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Zamrzenica,  Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław, w terminie do dnia 21.11.2018 r. do godz. 15.00 – w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego (KF-1) w Nadleśnictwie Zamrzenica” lub Nabór na stanowisko księgowego (KF-4) w Nadleśnictwie Zamrzenica”. Na kopercie w lewym górnym rogu należy zamieścić imię, nazwisko i adres korespondencyjny kandydata.
 • W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Sekretariatu. Dokumenty, które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane i bez otwierania odesłane na adres korespondencyjny kandydata.
 • Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 • Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważnione jest
  stanowisko ds. pracowniczych, pok. nr 28 nr telefonu 52 3341175.

 

Dodatkowe informacje

 • W wyniku komisyjnej analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani, spełniający warunki oraz najwyżej ocenieni kandydaci, którzy zostaną zaproszeni, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie do 23.11.2018 r. do dalszego postępowania, którego ostatnim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna. Głównym tematem pytań w rozmowie kwalifikacyjnej będzie przede wszystkim znajomość zagadnień z zakresu danego stanowiska oraz zasad prowadzenia księgowości.
 • Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub e-mailowo jedynie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na bezpośrednie rozmowy oraz prawo do powiadamiania wyłącznie wybranego kandydata o podjęciu decyzji w sprawie zatrudnienia na stanowisku księgowego.
 • Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów
  (z wyjątkiem nadesłanych po terminie) i nie zwraca kosztów związanych
  z naborem.
 • Dokumenty będzie można odebrać w terminie do 31 grudnia 2018 r.; po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone.
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica może unieważnić nabór na ww. stanowisko bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

                                                                                      

                                        Nadleśniczy

                                    Sebastian Nowak

Zamrzenica, 06.11.2018r.