Lista aktualności Lista aktualności

Oferta pracy

Uwaga -aktualizacja oferty pracy!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica unieważnia nabór na stanowisko operatora maszyn leśnych harwester (2 etaty), forwarder (2 etaty).

 

                                                                                                    (-) Sebastian Nowak

                                                                                                    Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica

 

 

 

 


Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica
ogłasza nabór
na stanowisko operatora maszyn leśnych harwester (2 etaty), forwarder (2 etaty),
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 4 osoby  /  pełen etat

Oferujemy:
-pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy,
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę na fabrycznie nowych maszynach
-umowę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Główne obowiązki:
Operator harwestera lub forwardera jest pracownikiem, odpowiedzialnym za bieżącą obsługę urządzeń specjalistycznych, wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez nadleśnictwo.

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku operatora maszyn wielooperacyjnych będzie należała terminowa realizacja zleceń dotyczących przygotowania surowca o odpowiednich parametrach wymiarowo-jakościowych dla kontrahentów nadleśnictwa. Operator maszyn ściśle współpracuje z pozostałymi pracownikami w celu sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań.

Do codziennych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy nie tylko obsługa, lecz także konserwacja i kontrola stanu technicznego urządzeń – w przypadku wykrycia usterek, operator maszyny zgłasza konieczność przeprowadzenia naprawy u serwisanta lub innego pracownika, odpowiedzialnego za serwisowanie sprzętu. Dodatkowo operator harwestera programuje nastawy maszyny, zgodnie z parametrami surowca (długości, średnice) zleconymi przez nadleśnictwo.

Wymagania konieczne (obligatoryjne)
1.    Wykształcenie min. zawodowe.
2.    Staż pracy na stanowisku operatora harwestera lub forwardera lub urządzeniach podobnego typu, co najmniej 2-letni.
3.    Obywatelstwo polskie.
4.    Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
5.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku operatora maszyn wielooperacyjnych leśnych typu harwester lub forwarder.
6.    Niekaralność sądowa za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
7.    Uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategori B i T.
8.    Uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej.
9.    Uprawnienia do obsługi maszyn wyposażonych w żurawie.
10.    Gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym.
11.    Gotowość do odbywania delegacji – praca możliwa na terenie całej RDLP Toruń  i innych jednostek.

Wymagania pożądane (fakultatywne)
1.    Staż pracy dłuższy niż 2 lata na maszynach opisanych w pkt.2
2.    Wykształcenie średnie techniczne.
3.    Praktyczna znajomość norm i warunków technicznych dotyczących pozyskiwanego surowca.
4.    Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
5.    Komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność.
6.    Umiejętność pracy w zespole.
7.    Otwartość na pogłębianie posiadanej wiedzy i umiejętności.
8.    Zaświadczenie o ukończonym kursie obsługi maszyn wielooperacyjnych.
9.    Znajomość instrukcji BHP przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej, standardów systemów certyfikacji FSC i PEFC w zakresie swojego działania.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny z informacją na jakie stanowisko kandydat aplikuje (operator harwestera czy forwardera) opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem.
2. CV, zawierające przebieg pracy zawodowej, adres korespondencyjny, numer
     telefonu oraz adres poczty elektronicznej, opatrzone własnoręcznym, czytelnym
     podpisem.
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone szkolenia, kursy
     zawodowe.
Uwaga: Oryginały dokumentów do wglądu podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej!

4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek, posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych  i obywatelskich.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie informuję, ze Administratorem Danych jest Nadleśnictwo Zamrzenica, Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępnianie odbiorcom danych. Przysługuje Państwu prawa dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pełna informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się stronie internetowej nadleśnictwa.


Dokumenty należy składać w terminie do:  27.09.2019  (liczy się data wpływu do siedziby nadleśnictwa Zamrzenica).
 
Wymagane dokumenty wraz z podaniem adresu do korespondencji oraz numerem kontaktowym należy złożyć osobiście w Sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica w godzinach pracy lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Zamrzenica,  Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław, w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15.00 – w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko operatora maszyn leśnych  w Nadleśnictwie Zamrzenica”. Na kopercie w lewym górnym rogu należy zamieścić imię, nazwisko, adres korespondencyjny.


Dodatkowe informacje
•    W wyniku komisyjnej analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani, spełniający warunki oraz najwyżej ocenieni kandydaci, którzy zostaną zaproszeni, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dalszego postępowania rekrutacyjnego, którego kolejnymi etapami będzie: weryfikacja umiejętności praktycznych na symulatorze harwestera lub forwardera (w zależności  o jakie stanowisko kandydat się ubiega) oraz rozmowa kwalifikacyjna.
•    Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę  e-mail jedynie z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na dalszy etap rekrutacji oraz prawo do powiadamiania wyłącznie wybranych kandydatów o podjęciu decyzji w sprawie zatrudnienia.
•    Przybliżona data zatrudnienia to 15 listopad 2019 r.
•    Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów
(z wyjątkiem nadesłanych po terminie) i nie zwraca kosztów związanych
z naborem.
•    Dokumenty będzie można odebrać w terminie do 31 października 2019 r., po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone.
•    Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica może unieważnić nabór na ww. stanowiska bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
            Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 52  3341175 wew. *131
                                                                       

                                                                                                                       Nadleśniczy
                                                                                                                (-) Sebastian Nowak

 

Zamrzenica, 13.09.2019 r.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Zamrzenica

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim Nadleśnictwo Zamrzenica  przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych, tj.:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Zamrzenica , Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław, tel. 52/334-11-75, e-mail zamrzenica@torun.lasy.gov.pl
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres e-mail iod@comp-net.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w kodeksie pracy, odbędzie się w celu nawiązania zatrudnienia na podstawie obowiązujących przepisów, na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO. W pozostałych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – tj. zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.
 W przypadku, gdy nie nastąpi nawiązanie stosunku pracy, Pani/Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.


Zakres danych, jakie pracodawca ma obowiązek żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia procesu nawiązania stosunku pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału ww. procesie.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy iod@comp-net.pl.
Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Pracownik ma prawo wnieść skargę do PUODO na Nadleśnictwo Zamrzenica  w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Nadleśnictwo Zamrzenica  przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.