Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do rezerwatu

UWAGA!

Nadleśnictwo Zamrzenica z przykrością informuje, że po dokonanej lustracji terenowej części rezerwatu udostępnionej do zwiedzania, stwierdzono występowanie w I piętrze drzewostanu dużej ilości drzew  obumarłych i w  bardzo słabym stanie zdrowotnym. Wzdłuż wyznaczonej do zwiedzania ścieżki oraz na dojściu do bramy rezerwatu znajdują się drzewa obumarłe, wykazujące oznaki zamierania, pochylone nad ścieżką, powodujące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób poruszających się po tej ścieżce. Są to naturalne procesy dojrzewania i zamierania drzewostanu w wieku około 200 lat.


W związku z powyższym na terenie całości rezerwatu „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczólkowskiego” wprowadziliśmy okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz obowiązuje od 08.08.2019 i będzie obowiązywać do dnia 14.04.2020.


Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy działania celem opracowania nowej bezpiecznej formy udostępnienia rezerwatu.

 

 

W okresie od 15 kwietnia do 15 października  zostaje udostępniony do zwiedzania wyznaczony obszar Rezerwatu Przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego"

Formy udostępnienia:      

• z przewodnikiem w dni robocze  (wyłącznie grupy zorganizowane, 10-50 osób  po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu +48 784044287  lub +48 666023367. Uzgodnienie terminu min. 3 dni przed planowanym przyjazdem.  Przejście z  przewodnikiem bezpłatnie

• samodzielnie, po wyznaczonym szlaku (żółte kamienie, tabliczki kierunkowe) -bezpłatnie

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA GRUPY

- przed planowanymi zajęciami należy zapoznać się oraz uczestników z sposobem udostępnienia rezerwatu,
- zapewnienie skutecznej opieki nad uczestnikami,
- zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia, zadrapania itp.),
- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
- powiadomienie rodziców/ opiekunów uczestników o przygotowaniu odzieży adekwatnej do warunków pogodowych panujących w dniu zajęć.

 

Uwaga!    

W rezerwacie występuje zagrożenie od przewracających się drzew, spadających gałęzi, kleszczy i innych czynników występujących w lesie.
 

 

Niżej zamieszczamy sposób udostępnienia

 

   

 

 

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA REZERWATU PRZYRODY
„CISY STAROPOLSKIE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO"

 1. Wyznaczony obszar Rezerwat Przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego"  udostępniany jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych.
 2. Rezerwat  można zwiedzać od świtu do zmierzchu, wyłącznie po oznakowanym szlaku (szlak oznaczony kolorem żółtym na kamieniach).
 3. Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania od 15 kwietnia do 15 października.
 4. Wejście na teren obiektu jest bezpłatne. Zwiedzanie może odbywać się bez przewodnika.
 5. Zajęcia na terenie rezerwatu z edukacji przyrodniczo leśnej z przewodnikiem Nadleśnictwa Zamrzenica prowadzone są bezpłatnie dla grup zorganizowanych z placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych oraz dla organizacji nieprowadzących działalności zarobkowej w zakresie turystyki.
 6. Pracownicy nadleśnictwa prowadzący zajęcia dla grup zorganizowanych podczas zajęć nie sprawują opieki pedagogicznej ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele – opiekunowie , którzy odpowiadają także za dyscyplinę i bezpieczeństwo.
 7. Korzystanie z obiektu przez dzieci i młodzież do 18-go roku życia jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
 8. Trasa zwiedzania jak i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń wynikających z przebywania na terenach leśnych, w szczególności:
 • możliwości ukąszenia przez owady, kleszcze, czy żmije, kontaktu z roślinami parzącymi, trującymi, itp.
 • zagrożenie ze strony spadających gałęzi, możliwość potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu itp.
 • zagrożenia z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym (możliwość zabłądzenia),
 • zagrożenia z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe)
 1. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia, mogą przebywać na terenie rezerwatu jedynie pod opieką nauczyciela, rodzica bądź innego dorosłego opiekuna ponoszącego pełną odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody) za dziecko, młodzież.
 2. Na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 3. Zabrania się również:
 • niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych, eksponatów,
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia zieleni,
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd
 • przebywania z psami bez otoku,
 • hałasowania,
 • biwakowania,
 • kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych,
 • rozniecania ognia poza miejscem wyznaczonym i bez uzgodnienia z pracownikiem nadleśnictwa,
 • wykorzystywania eksponatów i tablic tematycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • stosowania środków chemicznych, z wyjątkiem repelentów odstraszających kleszcze, komary itp.
 • poruszania się po rezerwacie i obiektach do niej przyległych pojazdami silnikowymi.
 1. Obowiązuje również zakaz korzystania, zwiedzania rezerwatu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewy, burze itp.)
 2. Odrębnej zgody wymaga wejście na teren rezerwatu w celu:
 • prowadzenie badań naukowych;
 • przebywanie poza wyznaczonym szlakiem;
 1. Nadleśnictwo Zamrzenica nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania, zwiedzania rezerwatu
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie rezerwatu Nadleśnictwo Zamrzenica nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy Służby Leśnej mają prawo do kontrolowania osób znajdujących się na terenie rezerwatu;
 4. W przypadku zagrożeń przyrodniczych lub wykonywania zadań ochronnych wszystkie formy udostępnienia rezerwatu mogą być czasowo zawieszone.
 5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy bezzwłocznie zgłaszać do Nadleśnictwa Zamrzenica.